(2008)

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Yıldırım, Osman; Turan, Ümit; Ünal, Bülent; Kırımlıoğlu, Vedat (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Pilonidal sinüs uzun zamandan beri bilinen ve çok çeşitli tedavi yöntemleri olan bir hastalıktır. Hastalık daha çok genç erişkinleri etkilediğinden önemli oranda iş gücü kaybına neden olmaktadır. Günümüze kadar uygulanan ...
 • Özerol, İbrahim Halil (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Gebe kadınlarda viral infeksiyonlar anne ve fetus için önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu infeksiyonlar transplasental, perinatal ve postnatal olarak yenidoğana bulaşabilir. Bazı viral infeksiyonlar fetus veya ...
 • Cuvaş, Özgün; Yalçın, Fatma Öztürk; Dikmen, Bayazit (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Dilate kardiyomiyopati, ventriküler sistolik fonksiyonlarda depresyon ve geniş ventriküler kavite boyutu ile birliktedir. Dilate kardiyomiyopatili hastada anestezi, klinisyenler için önemli zorluklar taşır. Miyokard ...
 • Ünalp, Aycan; Uran, Nedret; Özmen, Derya; Özcan, Tuğrul; Dizdarer, Ceyhun (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Metilmalonik asidemi (sıklıkla) nörolojik bulgularla seyreden organik asidemilerden biridir. Literatürde (nadir bir) komplikasyon olarak optik atrofi gelişebileceği bildirilmektedir. Sekiz yaşında kız hasta büyüme geriliği, ...
 • Pişkin, Turgut; Aydın, Cemalettin; Ölmez, Aydemir; Sağır, Vedat; Kayaalp, Cüneyt; Toprak, Hüseyin İlksen (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu çalışmada yaşı ve ek hastalıkları nedeniyle genel anestezi alması riskli olan ve ileri derecede lumbal osteoartrit ve deformite nedeniyle spinal veya epidural anestezi uygulanamayan bir hastaya lokal anestezi ve sedasyon ...
 • Gönlügür, Tanseli; Gönlügür, Uğur (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Nefes darlığı ve sarılık yakınması olan 59 yaşında bir hasta diğer bir klinikten ileri tetkik amacıyla kliniğimize nakil edildi. Başvuru esnasında karın ağrısı, öksürük, kilo kaybı ve hepatomegali de dikkati çekti. Toraks ...
 • Soyuer, Ferhan; Erdoğan, Füsun; Öztürk, Ahmet (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  İlk kez inme geçiren ve en az 3 ay hastalık süresi olan inme’li olgularda, depresyon ve kognitif fonksiyon arasındaki ilişkiyi karşılaştırmaktır. Metodlar: İnme sonrası 3. ayda, 70 hasta değerlendirmeye alınmıştır.Olgularda, ...
 • Uğraş, Murat Yahya; Güneş, Ali; Baydinç, Yaşar Can; Söğütlü, Gökhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Perkütan nefrolitotomi (PNL), kompleks böbrek taşları da dahil, taş hastalığı için minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. İki böbrekte eşzamanlı taş hastalığı ve atnalı böbrekteki taşlar ayrı ayrı kompleks taş tanımı ...
 • Rehimli, Sakine; Ocakoğlu, Gökhan; Sığırlı, Deniz; Büyükuysal, M. Çağatay (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ne üye ülkelerin kadın sağlığına ilişkin sağlık düzeyi ölçütleri dikkate alınarak, ülkelerin ilgili sağlık göstergeleri bakımından birbirlerine göre konumlarının incelenmesi ve ...
 • Pala, Mukaddes; Karaman, Ülkü; Atambay, Metin; Daldal, Nilgün (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Tokzoplazmoz, zorunlu hücre içi parazit olan Toxoplasma gondii’nin oluşturduğu bir enfeksiyondur. Tokzoplazmoza hem dünyada hem de ülkemizde sıklıkla rastlanmaktadır. Enfeksiyonun dağılımında iklim, sosyoekonomik koşullar ...
 • Ünalan, Demet; Baştürk, Mustafa; Ceyhan, Osman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu çalışmanın amacı; tüberkülozun yaşam olayları ile ilişkisi ve hastalığın algılanmasını araştırmaktır. Materyal-metod: Araştırma, bir yıllık süre içerisinde, Verem Savaş Dispanseri’ne başvuran 196 aktif tüberküloz ...
 • Yağbasan, Ahmet; Ersoy, Canan; Çubukçu, Erdem; Ölmez, Ömer Fatih; İmamoğlu, Şazi (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Obezite ve sigara kullanımı, dünyada en önemli halk sağlığı problemlerindendir. Her ikisinin de morbidite ve mortaliteyi artırıcı etkileri bulunmaktadır. Sigara kullanımının insülin duyarlılığını azalttığı, abdominal bölgede ...
 • Öztürk, Erdoğan; Yücel, Aytaç; Begeç, Zekine; Erdil, Feray Akgül; Demir, Kadir; Ersoy, M. Özcan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Günümüzde, teknolojik ve farmakolojik gelişmeler sayesinde, hastalara tanı ve tedavi amacıyla ameliyathane dışı ortamlarda invaziv ve invaziv olmayan girişimler artarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu girişimlerde başarı ...
 • Dirican, Abuzer; Ünal, Bülent; Işık, Burak; Sümer, Fatih; Kayaalp, Cüneyt; Aslan, İlhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Gastrik adenokarsinomlu hastalarda preoperatif serum karsinoemriyonik antijen (CEA), CA19-9 ve alfa-fetoprotein (AFP) düzeyi ile klinikopatolojik faktörlerin korelasyonunu araştırmak. Metot: Gastrik adenokarsinom sebebiyle ...
 • Çetin, Aslı; Öztürk, Feral; Gül, Mehmet; Eşrefoğlu, Mukaddes; Otlu, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Bu çalışma, sıçanların sindirim ve solunum sistemlerinde yerleşmiş bağ dokusu makrofajlarını, akciğerdeki alveoler makrofajları ve karaciğer Kupffer hücrelerini ışık ve elektron mikroskobik olarak incelemek ve histolojik ...
 • Soyuer, Ferhan; Soyuer, Ali (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Yaşlanma, organizmadaki pek çok sistemi etkileyen bir süreçtir. Bunların sonucu gelişen, fiziksel uygunlukta ve enduransta azalma görülmektedir. Yaşlılarda, fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam ve fonksiyonel bağımsızlığı ...
 • Pişkin, Turgut; Aydın, Cemalettin; Kayaalp, Cüneyt; Tatlı, Faik; Ölmez, Aydemir; Kutlu, Ramazan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Tanısal değeri yüksek tek bir laboratuar veya radyolojik tetkik olmadığı için mide volvulusu tanısı koymak zordur. Son beş yıldır aralıklı şikayetleri olan 65 yaşındaki bayan hasta, son bir ayda hemen her yemekten sonra ...
 • Güven, Mehmet; Eyibilen, Ahmet; Aladağ, İbrahim; Köseoğlu, Doğan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Endoskopik mikrocerrahi ile tedavi edilen büyük internal laringoselin literatür bilgileri eşliğinde tartışılması. Konu: Laringosel laringeal sakkül bölgesinin nadir görülen anormal genişlemesidir. Günümüze kadar bir çok ...
 • Başsüllü, Nuray; Türkmen, İlknur; Huq, Gülben Erdem; Aydın, Övgü; Calay, Zerrin; İşçi, Herman (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Plasental mezenkimal displazi nadir görülen bir plasenta anomalisidir. Plasenta normalden büyük olup kistik villuslar ve genişlemiş kalın duvarlı damarlar mevcuttur. Bu anomalinin önemi klinik ve patolojik olarak parsiyel ...
 • Karabulut, Zülfikar; Ergun, Tarkan; Lakadamyalı, Hatice; Erdoğan, Haluk; Ünalçın, Ege; Moray, Gökhan (İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2008)
  Nekrotizan yumuşak doku infeksiyonları, cilt altı dokuların ve fasyanın nekrozu ile karakterize hızlı ilerleyen ve hayatı tehdit eden nadir infeksiyonlardır. Modern medikal tedavideki ilerlemelere rağmen retroperitoneal ...

View more