Inonu University Acik Arsiv: Güncel gönderi

 • Arıkan, Mehmet (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Modern kamu yönetimi sistemi; ekonomik, etkili ve verimli kaynak kullanımı; stratejik plana dayalı yönetim sistemi, performans esaslı bütçeleme, saydamlık, hesap verilebilirlik, liyakat esaslı personel rejimi gibi kavramlarla ...
 • Uygur, Mehmet Nazım (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Dünyadaki tüm toplumlarda siyasal iktidarlar meşruiyetlerini geleneksel ya da modern bir kaynağa dayandırmaktadırlar. Bu, yönetimlerin istikrarlı olması için zorunlu bir durumdur. İslam'da da siyasal iktidarların meşruiyet ...
 • Çeker, Kübra (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Üniversiteler, bilimsel bilgi üreten kurumlar olmanın yanında ekonomik katkı için itici güç oluşturmaktadırlar. Üniversiteler, her ne kadar eğitim-öğretim hizmeti veren kurumlar olarak görülseler de bulundukları bölgelerinde ...
 • Eroğlu, Tuğba (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan Moğolların bütün dünyaya hâkim olma idealinin tabii bir sonucu olarak 1260'ta tamamlanan büyük göçü müteakip İran'ın batısı, Azerbaycan ve Doğu Anadolu bölgesinde ortaya çıkan İlhanlılar, ...
 • Polat, Nasibe (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  ÖZET Şehirlerin tarihinin yazılması, çok eski dönemlere dayanır. Ancak tam manasıyla, bağımsız bir disiplin olarak şehir tarihi yazımı, daha yakın yüzyıllarda görülür. Coğrafi keşifler ve aydınlanma hareketinin ardından ...
 • Apaydın, Harun (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Her ilim dalında olduğu gibi Hadîs Usûlü ile alakalı da birçok eser te'lif edilmiştir. Biz bu araştırmamızda Hadîs Usûlü ile ilgili ilk açıklamalarda bulunan, mütekaddim ulemadan sayılan İbn Abdilber'in "Hadîs Usûlcülüğü"nü ...
 • Ulukaya, Gülşen (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Nil Nehri'nin hayat verdiği Mısır toprakları, ilk çağlardan bu yana ekonomik, kültürel ve üç kıtayı birbirine bağlayan ticaret yolları üzerindeki stratejik konumundan dolayı buralarda hâkimiyet kurmak isteyen devletlerin ...
 • Fırat, Mehmet Zeki (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Tarihin her devrinde hemen hemen bütün toplumlarda üzerinde en çok tartışılan temel meselelerden biridir, kadın kimliği. Toplumun yarısını oluşturan bir cinsiyetin kimliği üzerine yapılan tartışmaların, toplumun kültürel ...
 • Yayik, Fatma (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Son yıllarda üzerinde sıkça durulan sosyal sermaye temelde başka kişilerle ilişki içinde olmayı ve bundan sağlanan faydaları incelemektedir. Toplum kesimlerinin ve bireylerin birbirlerine olan güven düzeyi, yazılı olan ve ...
 • Duman, Hümeyra (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Kadın varoluşu ve kadının gerek özel gerekse toplumsal hayattaki konumlandırılışı ilk insanın yaratılışından bu yana süregelen bir takım sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunları çözmek amacıyla pek çok farklı düşünsel ...
 • Berber, Gizem (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Günümüzde işletmelerin rekabetçi ortamda hayatta kalarak büyümeye devam edebilmeleri için iş süreçlerini doğru yönetmeleri gerekir. Süreçlerini doğru yönetmeyi başaran işletmeler zamanı ve kaynakları etkin kullanarak ...
 • Çetin, Veysel (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren 1960'lı yıllara kadar takip ettiği dış politikanın önemli isimlerinden biri olan Cevat Açıkalın'ın yaşamı ve meslek hayatı çerçevesinde Türk dış politikasına yapmış olduğu ...
 • Ateş, Elif (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  ATEŞ, Elif. Bereketzâde İsmail Hakkı'nın Esrâr-ı Belâgat'i (Mukaddime Cildi), Malatya, 2017. Bereketzâde İsmail Hakkı'nın hayatı, eserleri ve özellikle Esrâr-ı Belâgat adlı eserinin Mukaddime kısmı bu çalışmanın konusu ...
 • İpek, Selma (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Başkanlık sistemi dünyada pek çok ülkede uygulanmakta olan bir siyasal sistemdir. İlk ve en iyi örneği ABD'de görülen başkanlık sistemi, sert kuvvetler ayrılığına dayanan yasama ve yargı organlarının denetimi içinde ...
 • Yener, Önder (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Küreselleşme ve teknolojinin sürekli olarak gelişimi ve bununla birlikte piyasada faaliyet gösteren oyuncuların büyüme ve daha fazla kâr elde etme istekleri, rekabet ortamının daha dinamik bir yapıya kavuşmasına neden ...
 • Yılmaz, Ozan (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Aristoteles, etik ve politika disiplinlerini pratik bilimler kategorisine dâhil etmiş ve etiği de politikanın içinde bir alt disiplin olarak konumlandırmıştır. Bu bağlamda Aristoteles felsefesinde etik ve politikayı ...
 • Yılmaz, Gülistan (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Klasik edebiyat eleştirilerin aksine, çeşitli divânlardaki şiirlerden, yazılardan yola çıkıp inceleme yaptığımızda, hayatla içiçe bir edebiyattır. Şairler, yazarlar toplumsal sorunları, kaygıları, temayülleri, değişiklikleri, ...
 • Altun, Muhammed Mirza (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Çağımızda yaşanan değişim ve dönüşümler, toplumsal yapı ve ilişkilerde yeni bir tarihsel döneme işaret etmektedir. Enformasyon, internet ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, yeni toplumsal dönemin ağ toplumu olarak ...
 • Yiğit, Turgay (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Theodor W. Adorno'nun Yeni Müziğin Felsefesi çalışması, Aydınlanmanın Diyalektiği'nin genişletilmiş bir ek arasözü olarak anlaşılabilir. Bu arasöz, çalışmanın oluşturduğu alanlardan birisidir. Bu tezde, Adorno'nun yeni ...
 • Savaşcı, Emrah (İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Engellilik problemini salt psikoloji, sosyoloji ve tıp açısından değerlendirmek yeterli değildir. İnsan akıllı ve sorgulayan bir varlıktır. "Allah'ın insanları mükemmel bir şekilde yaratma gücü varken neden engelli olarak ...