Inonu University Acik Arsiv: Güncel gönderi

 • Turgay, Halit (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Vibrato kavramı üzerinde yüzyıllardır devam eden tartışmalar hâlâ güncelliğini korumaktadır. Her flüt ekolünün hatta aynı ekolün temsilcilerinin farklı söylemleri, çalışmaları ve uygulamaları vardır. Bu farklı öğretiler ...
 • Özdemir, Fatih (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Font tasarlamak uzun ve zahmetli bir süreçtir. Detaylı ve hassas ölçümlü bu süreç aynı zamanda teknik birçok bilgiye de sahip olmayı gerektirir. Bu teknik süreçler, grafik tasarım eğitiminin bir parçası olarak yazı ve ...
 • Sekman, Aziz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Kant 18. yüzyıl Aydınlanma Dönemin en önemli düşünürüdür. Bu çalışmamızda, başlıkta da anlaşıldığı gibi Kant’ın Ahlak Delili ve bu delilin temellendirme meselesi tartışılacaktır. Kant kendinden önceki filozoflardan farklı ...
 • Batur Çay, Meral (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Sanatsal gelişim toplumsal yapının gelişimiyle ilişkilidir. Sanatçılar yaşadıkları toplumlardan ayrı düşünülemezler. Birey olarak içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olan sanatçı, toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu ...
 • Karaca, Gülçin (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Çağdaş Türk Resim Sanatı ve Eğitimi incelendiğinde, neredeyse bütün sürecin Batı etkisinde geliştiği görülebilir. Türk eğitim kurumlarının sanat eğitimi alanında sanat akımları ve etkinliklerinde öncü olduğu için Batı ...
 • Öztürk, Fatih; Çalışkan, Sadık; Özdemir, Musa (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Stoacılık, Helenistik ve Roma felsefesinde Epikurosçuluk ve Septiklerle birlikte üçüncü önemli okulun adıdır. Kıbrıslı Zenon tarafından kurulan okul, kurumsal bir ‘okul’ olmamasına rağmen yaklaşık olarak 500 yıl gibi ...
 • Çakmak, Songül (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2017)
  Türk topluluklarının sözlü edebiyatlarında şiir en önemli ifade yolu olarak görülmüştür. Yüzyıllar boyunca hafızada yer alan metinlerden iletişim aracı olarak yararlanılarak kuşaklar arası kültürel mirasın aktarılmasında ...
 • İmik, Ünal; Dönmez, Yağmur Eylül (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  İnsanoğlu, duygularını ifade ederken, sanat olarak adlandırdığımız çok çeşitli anlatım biçimlerini kullana gelmiştir. Müzik sanatı da, bu ifade biçimlerinin en çok tercih edilenlerinden biri olmuştur. Bu sebepledir ...
 • Binbaşıoğlu, Hulisi; Gültekin, Bahadır (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2017)
  Etkinlik turizminin önemli bir parçası olan fuarlar ve festivaller, şehirlerin turizm açısından gelişmesi için önemli etkinliklerdir. Turizmin uluslararası hareketliliği, bu tür uluslararası etkinliklerin pazarlanabilme ...
 • Kahyaoğlu, Yılmaz (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bir çalgıyı görsel olarak tanımanın ve teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanın yanında çalgının nasıl icra edildiği ve bu icranın nasıl öğretilebileceği konusu, müzik eğitiminin en önemli sorunlarındandır. Çalgı ...
 • Costicova, Natalia (İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bu eser Gagavuz halkının kökeni hakkında bilgi vermektedir. Moldova'ya nerden ve nasıl geldiler. Melismatik özelliklerini anlatır. Yazar, Gagavuz müziğinin korunması ve geliştirilmesinde, müzikolog ve besteci Dmitri ...
 • Bulut, Mustafa Hilmi (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  In this study some assessments were reached on the concept of Classical and Turkish Classical Music. The aim of the study is to compare and discuss the performance styles of the 20th and 21st century singers. The research ...
 • Akyol, Arslan (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  İnsanoğlunun dünyanın bütün coğrafyalarında çok eski zamanlardan bu yana çevresindeki doğal malzemeleri kullanarak çalgı yaptığı bilinmektedir. Asya’dan Afrika’ya çok geniş bir coğrafyada görülen, doğada çeşitli formlarda ...
 • Gerçek, İsmail Hakkı; Akmehmetoğlu, Nuh (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Sanat, toplumları sadece estetik olarak değil, aynı zamanda sosyokültürel olarak da etkileyen önemli bir olgudur. Sanatın etkilerini bütün toplumlarda görmek mümkündür. Toplumlar üzerinde sanatın etkisi; zaman, mekân, ...
 • Deniz, Ünsal (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bu araştırma, klasik Türk mûsikîsi çalgılarının, 1930’lu yıllardaki kültürel değişim/dönüşüm çalışmaları kapsamında yer alan Türk Mûsikî İnkılâbı sürecinden nasıl etkilendiğinin belirlenmesine odaklanmaktadır. Bu kapsamda, ...
 • Yahya Kaçar, Gülçin (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bu bildiride, Türk kültürünün önemli iki san’at dalı olan Klasik Türk Mûsikîsinin ve Klasik Türk Edebiyatının tarihî süreç içerisinde birbirlerini nasıl etkiledikleri üzerinde durulmuştur. Şairlere, sultanlara, mutasavvıflara ...
 • Feyzioğlu, Nesrin (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bu makalede türkü ismi ile karşılanan biçim, ideoloji, mantalite değişikliği, tarih ve anlatı kavramları çerçevesinde ele alınmış, dönemsel şartlar ve sosyo-kültürel etkiler göz önünde bulundurularak tarihî seyir içinde ...
 • Ayas, Onur Güneş (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Müzik sosyolojisi alanında çalışanların görevlerinden biri, beğeni hiyerarşilerinin hangi tarihsel-toplumsal bağlam içinde oluştuğunu, nasıl ifade edildiğini, hangi söylemlerle meşrulaştırıldığını, bu meşruluğun hangi ...
 • Ayangil, Ruhi (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Başlıkta yer alan ibâre, iki temel sorunsalı, a) adlandırma/ kavramlaştırma (terminoloji) ve b) sınıflandırmayı işâret etmektedir. Bildiride, bu iki sorunsal üzerinde durularak, Türk makam müziği konuları ve çalgılarına ...
 • Polat, Sibel (İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, 2017)
  Bu araştırma, ulusal ve uluslararası literatürde sık kullanıldığı tespit edilen Ses Eğitiminin Temel Ögelerinin ve Çeşitli Söyleme Tekniklerinin kazandırılmasında kullanılan belli başlı kavramların yeterli olup olmadığı ...